که مى گوید مأیوس نباش؟ # ردیف


که مى گوید مأیوس نباش؟

درخواست حذف این مطلب

آه ازین ناپاییز.. آه ازین فصلى که هیچ شبیه خودش نیست.. که فقط اسمش پاییز درآمده.. نه سرمایى.. نه بارانى.. آه ازین ناپاییز.. من به این فصل بى رمق سخت مشکوکم.. که غریب مانده انگار.. و بى حوصله پشت پنجره نشسته و دماغش را چسبانده به شیشه.. که دلش یک لیوان چاى داغ با هیچ ... را نمى خواهد.. این ناپاییز سخت چسبیده به من.. ولى هنوز سر قولى که داده است مانده.. این پاییز و بارانش.. میعادگاه ابدى من و یار.. من ولى از آمد و شد این فصل ها مأیوسم.. "که مى گوید مأیوس نباش؟!.. من امیدم را در یأس یافتم.. مهتابم را در شب.. و عشقم را در سال بد یافتم.. و هنگامى که داشتم خا ... تر می شدم گر گرفتم.."